สาธารณสุขไทยพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย

สังคมไทยในปัจจุบัน 2564 สังคมไทยในปัจจุบัน 2565 สังคมไทย pdf ปัญหาของสังคมไทย สังคมไทยในยุคปัจจุบัน สังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร ลักษณะเด่นของสังคมไทย สังคมไทยในอดีต

สังคมประเทศไทยสาธารณสุขเปิด“คลินิกผู้สูงอายุสังคมไทยในยุคปัจจุบัน”ในโรงพยาบาลทุกระดับ สังคมไทยในปัจจุบัน 2564พาผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เพื่ออายุยืนอย่างมีคุณภาพตามข้อมูลองค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ในปี 2040 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ(60 ปีขึ้นไป)มากเป็นอันดับ1ในภูมิภาคอาเซียน ส่วนปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรรวม 66.21 ล้านคน เป็นผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป 13.28 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20.05 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ และคาดการณ์ได้ว่าอีกไม่ถึง10 ปีประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 25% และประมาณ 4% ของผู้สูงอายุ จะไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากรอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าสังคมไทยในปัจจุบัน 2565 กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  จึงมีนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง จึงมีการให้ดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุขึ้นโดยกรมการแพทย์ปัญหาของสังคมไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานร่วมกับกองสังคมไทย pdfบริหารการสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบด้านการดูแลรักษา เมื่อผู้สูงอายุได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงในกลุ่มอาการสูงอายุหรือโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

กรมการแพทย์หนุน

ได้รับการส่งต่อเข้ารับการดูแลรักษาที่“คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกระดับ พร้อมประสานกับ สปสช.,สังคมไทย pdf หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ปัญหาสายตา ปัญหาด้านการกลั้นปัสสาวะ โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นปัญหาของสังคมไทย อาทิ แว่นสายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และอื่นๆที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อปิดช่องว่างความไม่เท่าเทียมและมุ่งสร้างความทั่วถึงด้านการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการดูแลรักษา ตลอดจนช่วยชะลอการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงและให้ผู้สูงอายุคงศักยภาพในการดำเนินการชีวิตอย่างมีคุณภาพ

จากการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติระบุว่า ในปี 2040 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ(60 ปีขึ้นไป)มากเป็นอันดับ1ในภูมิภาคอาเซียน ขณะที่ปัจจุบัน(มิเตอร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล, 18 ธ.ค.2565)ประเทศไทยมีประชากรรวม 66.21 ล้านคน เป็นผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป 13.28 ล้านคนหรือร้อยละ 20.05สังคมไทยหมายถึง ของประชากรทั้งประเทศสังคมไทยในยุคปัจจุบัน นั่นหมายถึงขณะนี้ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ และยังมีการคาดการณ์ว่าอีกไม่ถึง10 ปี(พ.ศ.2574)ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 25% และประมาณ 4% ของผู้สูงอายุ จะไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง

กรมการแพทย์หนุน “คลินิกผู้สูงอายุ” สร้างมาตรฐาน 3 S เสริมพลังลดการพึ่งพิง

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากรอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่านายอนุทิน ชาญวีรกูลสังคมไทยในปัจจุบัน 2564 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าสู่สังคมสูงวัยและให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร  มีแผนการที่จะขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง มุ่งเน้นให้มีมาตรการในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นนโยบายสำคัญ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพในโอกาสปีใหม่ 2566 นี้นายอนุทินได้มอบนโยบายให้ดำเนิน“

โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุ”ขึ้นโดยกรมการแพทย์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานร่วมกับกองบริหารการสาธารณสุข ลักษณะเด่นของสังคมไทยและโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบด้านการดูแลรักษา เมื่อผู้สูงอายุได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงในกลุ่มสังคมไทยในปัจจบัน 2565อาการสูงอายุหรือโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ได้รับการส่งต่อเข้ารับการดูแลรักษาที่“คลินิกผู้สูงอายุ”ในโรงพยาบาลทุกระดับ พร้อมทั้งร่วมมือกับ สปสช.,สังคมไทยในอดีตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุ เช่นปัญหาสายตา ปัญหาด้านการกลั้นปัสสาวะโดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ แว่นสายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และอื่นๆที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุสังคมประเทศไทย

ขอบคุณเครดิตจาก

www.mcot.net

ข่าวแนะนำ