สังคมนิยม สังคมอุดมคติต้องมีทั้งเสมอภาคและเสรีภาพ

ประเทศบางแห่ง เช่น ในยุโรปเหนือเลือกใช้ระบบผสมเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยผสมกับทุนนิยม คือรัฐเข้ามาแทรกแซง ลดการผูกขาด เก็บภาษีคนรวย ระบบสังคมนิยม จัดระบบประกันสังคมและรัฐสวัสดิการให้คนส่วนใหญ่ ทนนิยม สังคมนิยม พวกเขาทำได้ดีในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น ดัชนีคุณภาพชีวิตอยู่ระดับต้นๆ ของโลกเพราะการคงมีรัฐบาลกลาง